• گارانتی: یکسال پژواک رایانه فرداد 
  • طول کابل: 1 متر