• گارانتی: سلامت فیزیکی
  • شامل متن کامل قرآن کریم به صورت ترتیل با صدای 10 استاد